Співробітники кафедри

Ходзінський Олександр Миколайович

Ходзінський Олександр Миколайович

асистент кафедри інтелектуальних програмних систем,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник


Освіта та кар'єра:

1985 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Деякі методи розв'язку оптимізаційних задачкомбінаторного типу і їх дослідження». Науковий керівник — академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Сергієнко І.В.
З 2008 р. — є членом спеціалізованої вченої ради Національного авіаційного університету.
2009-2016 р. — доцент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
2016-2018 р. — доцент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
2018-2019 р. — асистент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
З 2019 р. — асистент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).


Сфера наукових інтересів:

 • Дискретна математика.
 • Теорія нечітких множин.
 • Комбінаторна оптимізація.
 • Інтелектуальні інформаційні технології.

Вибрані публікації:

 1. Ходзинский А.Н. Об одном структурном диалекте ФОРТРАНа. В кн. "Математическое обеспечение пакетов программ." Сб. науч. тр. Киев, ИК им. В.М.Глушкова АН УССР, 1983. с.40-44.
 2. А.Н. Ходзинский. Некоторые методы решения оптимизационных задач комбинаторного типа и их исследование. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Киев, 1984. 22 с.
 3. А.Н. Ходзинский. Последовательный алгоритм решения задач комбинаторной оптимизации на перестановках. Журнал, "Кибернетика", 1985, №6.с. 56-60,76.
 4. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н. Параллельные алгоритмы для решения квадратичной задачи о назначениях. В кн. "Численные методы для многопроцессорного вычислительного комплекса ЕС." Под ред. И.Н.Молчанова. - М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 1985. с.
 5. Гуляницкий Л.Ф., Сергиенко И.В., Ходзинский А.Н. Функциональное наполнение пакета программ ВЕКТОР-2. Журнал "Диалоговые системы", №3, 1988. с.
 6. Артеменко В.И., Гордеев Э.Н., Журавлев Ю.И., Кулаков Ф.М., Наумов В.Б., Потапчук Г.А., Сергиенко И.В., Сметанин Ю.Г., Урхард Р., Ходзинский А.Н., Хондерд Г. Метод формирования оптимальных программных траекторий перемещения робота-манипулятора. Журнал "Кибернетика", 1996 №5. с. 84-106.
 7. И.И. Рясная, А.Н. Ходзинский. Применение теории нечетких множеств для описания функционирования одной социально-экономической системы. В кн.: "Компьютерная математика" - Киев, 2001. с.124-131.
 8. И.И. Рясная, А.Н. Ходзинский. Применение теории нечетких множеств при анализе близости позиций субъектов избирательного процесса. В кн.: "Компьютерная математика" – Киев, 2002 №1.с.121-134.
 9. Крывый С.Л., Ходзинский А.Н. Автоматное представление онтологий и операций на онтологиях. В кн.: Algorithmic and Mathematical Foundation of hte Artificial Intelligance. International Book Series "Information Science and Computing". ITHEA, Sofia,2008. c.173-178.
 10. Кривий С.Л., Ходзінський О.М. Збірник задач з дискретної математики: навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова НАНУ. - К., 2008 - 360 с. - Бібліогр.: с.357-359.
 11. S. Krivoi, O. Khodzinskyi. Presentation of ontologies and operations on ontologies in finite-state mashines theory. - Information Theory and Applications.- 2009.-v.16.- N4.- PP. 349-355.
 12. Ходзінський О.М., Огурцов М.І. Розроблення уніфікованої системи оцінок цифрових пристроїв. - К.: Вісник університету "Україна". Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика", 2010, № 8, - с.145-149.
 13. В.Ю. Корольов, В.В. Поліновський, О.М. Ходзінський. Математична модель українського ключа-автентифікатора. Компьютерная математика, 2013, № 2. С. 12 – 23.
 14. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М. JPEG стеганографія на базі теоретико-чисельних перетворень. Вісник Хмельницького національного університету. – №1(209). – 2014. – С.61-69.
 15. Огурцов М.І., Ходзінський О.М. Розробка алгоритмів розв’язання задачі маршрутизації транспортних засобів з часовими вікнами. Комп'ютерна математика, 2016. - №1. – С. 134 – 142.
 16. Огурцов М.І., Ходзінський О.М. Розробка алгоритмів розв'язання задачі маршрутизації транспортних засобів з часовими вікнами. Комп'ютерна математика, 2016, №2, С. 134 – 142.
 17. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М. Тополого-комбінаторна модель побудови мереж для транспортних засобів. Комп'ютерна математика, 2018, №1, С. 61-67.
 18. Корольов В.Ю., Ходзінський О.М. Розв'язування задач комбінаторної оптимізації на квантових комп'ютерах. Кібернетика і комп'ютерні технології. – 2020, ВИПУСК 2, C. 5-13.

Викладацька діяльність:

 1. Дискретна математика (практичні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Алгоритми та складність (лабораторні заняття) — бакалаври 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Актуальні проблеми захисту інформації (лекції) — магістри 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.