Теми курсових та дипломних робіт

2019-2020 навчальний рік


Рекомендації щодо оформлення

 1. Методичні вказівки з підготовки та оформлення кваліфікаційних та курсових робіт для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики (2017 рік).

Професор Провотар Олександр Іванович

Теми курсових робіт:
 1. Експертні системи.
 2. Доведення задач теорії графів методом резолюцій.
 3. Фрактальне стиснення зображень.
 4. Нейронні мережі.
 5. Нечітка логіка.
 6. Математичні методи в біології. Біоінформатика.
Теми дипломних робіт:
 1. Доведення деяких результатів теорії формальних систем категорними методами.
 2. Побудова категорної арифметики.
 3. Моделі та методи біоінформатики.
 4. Нанотехнології, інформаційна медицина.
 5. Використання МаtLab для побудови контролерів.
 6. Нова парадигма обчислень – ДНК-обчислення. Обчислення базових функцій і операторів.
 7. Узагальнені булеві функції. Аксіоматика, алгоритмізація.
 8. Розробка та реалізація алгоритмів на нечітких моделях.

Професор Кривий Сергій Лук'янович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Розробка системи добування знань з природомовного тексту (семантичний аналіз текстів) (для бакалаврів та магістрів) з використанням дескриптивних логік.
 2. Реалізація автоматних методів арифметики натуральних та цілих чисел (для бакалаврів).
 3. Реалізація алгоритмів синтезу та аналізу автоматів Бюхі (для магістрів).
 4. Реалізація алгоритмів синтезу та аналізу автоматів Мюлера (для магістрів).
 5. Реалізація алгоритму мінімізації детермінованих автоматів Мюлера (для магістрів).
 6. Моделювання мережами Петрі роботи багатопроцесорної обчислювальної системи з обгрунтуванням властивостей живучості та справедливості побудованої моделі (для магістрів).
 7. Розробка алгоритмів побудови синхронного та асинхронного добутків транзиційних мереж з інтерлівінговою семантикою та його конвертація в мережі Петрі (для магістрів).
 8. Розробка алгоритмів трансляції ЛТЛ-формул в автомати Бюхі та Мюлера.
 9. Реалізація алгоритму Сафра детермінізації автоматів Мюдера (для магістрів).
 10. Автоматні методи перевірки регулярних властивостей реактивних систем для магістрів).
 11. Реалізація алгоритмів детермінізації, мінімізації автоматів над деревами.
 12. Реалізація алгоритмів побудови синхронних та асинхроннихї добутків автоматів (Мілі, Бюхі, автоматів над деревами.)

Доцент Верес Максим Миколайович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Програмування з розподільними змінними. Аналіз сучасних підходів.
 2. Розподільне програмування. Аналіз сучасних підходів.
 3. Синхронне паралельне програмування. Наукові розрахунки:
  • Сіткові розрахунки. Диференціальні рівняння в частинних похідних.
  • Точкові розрахунки. Моделювання неперервних систем.
  • Матричні розрахунки. Розв'язок систем лінійних рівнянь.

Доцент Галкін Олександр Володимирович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Створення корпоративних проектів на Java2Enterprise.
 2. Створення модулей і драйверів під ядро Linux 2.6.xx.
 3. Квантові алгебри.
 4. Градійовані алгебри і супералгебри Лі.
 5. Груповий аналіз рівнянь математичної фізики.
 6. Нелінійна динаміка.

Доцент Демківський Євген Олександрович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Розробка математичного та програмного забезпечення для сучасних мобільних засобів комунікацій (Android, iOS).
 2. Розробка та оптимізація універсальних веб-інтерфейсів з використанням бібліотеки React.
 3. Розробка системи для автоматичного збирання та синтаксичного аналізу даних з сайтів (парсинг).
 4. Проектування архітектури та розробка адміністративного модуля інформаціної системи (Python).
 5. Моделювання та прогнозування поведінкової активності користувачів сервісів обміну миттевими повідомленнями.
 6. Створення системи для забезпеченя інформаційної підтримки навчального процесу.
 7. Розробка системи ведення статистики відвідувань веб-сайтів.
 8. Розробка системи підтримки прийняття рішень.
 9. Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів.
 10. Розробка чат-бота (Telegram, Facebook Messenger).

Доцент Іванов Євген Олександрович

Теми курсових та дипломних робіт (2019-2020 н. р.):
 1. Розробка інформаційних систем.
 2. Створення засобів електронного навчання.
 3. Розробка ігрових програм.
 4. Задачі теорії графів. Алгоритми, складність, реалізація.
 5. Створення програмного забезпечення для мобільних платформ.

Доцент Катеринич Лариса Олександрівна

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Застосування штучних нейронних мереж для розв'язання прикладних задач.
 2. Глибоке навчання в технологіях комп'ютерного зору.
 3. Глибоке навчання для тексту і послідовностей.
 4. Генеративне глибоке навчання.
 5. Розробка систем з використанням штучного інтелекту.
 6. Розробка web-сервісів.
 7. Розробка web-служб з елементами штучного інтелекту.
 8. Розробка навчаючої системи (для окремої дисципліни).
 9. 3D графіка та анімація у прикладному застосуванні (мультимедійні додатки, мобільні додатки ігри, тощо).

Доцент Петрушенко Анатолій Миколайович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Дослідження трансформаційного (алгебро-граматичного) методу аналізу та синтезу програм та апаратури та розробка його інструментальної підтримки.
 2. Аналіз та синтез організаційно-технічних систем управління на основі документообігу.

Доцент Ченцов Олексій Ілліч

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Перетворення графів та їх візуалізація.
 2. Порівняння моделей віртуалізації пристроїв.
 3. Організація груп додатків.
 4. Пошук контекстно-залежних конструкцій в програмному коді.
 5. Реінженерія універсальної ОС у ОС реального масштабу часу.
 6. Інформаційна система "Електронна бібліотека факультету".
 7. Винесення драйверів пристроїв у простір користувача.

Доцент Шевченко Володимир Петрович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. База даних з мобільним Web-доступом.
 2. Електронна карта WiFi покриття корпусу з доступом через Інтернет.
 3. Система тестування знань з курсу «Дискретна математика». Модуль «Множини».
 4. Система тестування знань з курсу «Дискретна математика». Модуль «Комбінаторика».
 5. Система тестування знань з курсу «Дискретна математика». Модуль «Булеві функції».
 6. Android переглядач файлів з можливістю розмітки тексту.
 7. Адаптація курсу «Дискретна математика» для мобільного вивчення.

Доцент Шкільняк Оксана Степанівна

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Некласичні логіки та їх застосування.
 2. Системи аксіоматизованого доведення на базі секвенцій них числень.
 3. Розробка забезпечення для сучасних мобільних пристроїв.
 4. Системи специфікації програм на основі модальних логік.
 5. Розробка систем електронного навчання.

Асистент Жереб Костянтин Анатолійович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Програмування для сучасних паралельних платформ (multicore – мультиядерні процесори, Grid, Cloud, GPGPU – відеокарти, manycore, FPGA, контейнери та архітектура мікросервісів).
 2. Розробка систем та застосунків Big Data, зокрема з використанням Machine Learning та Data Science.
 3. Моделювання паралельних систем з метою підвищення продуктивності програм.
 4. Підвищення продуктивності веб та мобільних застосунків..
 5. Статичний аналіз програмного коду, пошук помилок, видобування інформації з коду, побудова моделей на основі коду.
 6. Перетворення програмного коду (source-to-source transformations, transpilers).
 7. Генерація програмного коду на основі моделей, правил та патернів.
 8. Розробка розширюваних програм та систем на основі правил.
 9. Створення методологій, засобів та інструментів підтримки процесу розробки ПЗ.
Детальніше


Асистент Ліндер Ярослав Миколайович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Застосування згорткових та рекурентнних нейромереж до задач розпізнавання.
 2. Генетичні алгоритми у задачах оптимізації.
 3. Оптимізаційні задачі на графах та методи їх розв'язання.

Асистент Стовба Віктор Олександрович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Мова AMPL та NEOS-сервер для розв’язання задач математичного програмування.
 2. Субградієнтні методи та їх застосування для розв’язання задач класифікації та регресії.
 3. Субградієнтний метод з кроком Поляка та його прискорення.

Асистент Терлецький Дмитро Олександрович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Спеціалізовані інтелектуальні програмні системи:
  • Системи на основі знань.
  • Експертні системи.
  • Рекомендаційні системи.
  • Мультиагентні системи.
  • Пошуково-аналітичні системи.
  • Системи моніторингу.
  • Системи планування.
 2. Аналізатори та генератори програмних кодів:
  • Структурні аналізатори програм.
  • Структурні аналізатори веб-сайтів.
  • Структурні аналізатори класових ієрархій.
  • Генератори шаблонів проектування програмного забезпечення.
 3. Транслятори предметно-орієнтованих мов:
  • Об'єктно-реляційне відображення (ORM) для SQL баз даних.
  • Об'єктно-реляційне відображення (ORM) для NoSQL баз даних.
 4. Інформаційно-комунікаційні агрегатори та аналізатори:
  • Мульти-мессенджери.
  • Аналізатори соціальних медіа.