Співробітники кафедри

Кривий Сергій Лук’янович

Кривий Сергій Лук'янович

професор кафедри інтелектуальних програмних систем,
доктор фізико-математичних наук, професор
Посилання: Scopus, Publons, IEEE Xplore, Google Scholar, DBLP, zbMATH, ORCID.

Email: krivoi At i Dot com Dot ua

Освіта та кар'єра:

1972 р. — закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
1978 р. — закінчив аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
1982 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Пошук інваріантів програм над вільними алгебрами даних». Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Летичевський О.А.
1998 р. — захистив докторську дисертацію на тему «Ітеративні методі аналізу програм над однорівневою пам’яттю». Науковий консультант — доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Летичевський О.А.
1975-1986 рр. — працював на посаді молодшого наукового співробітника Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, відділ «Теорії цифрових автоматів».
1986-1991 рр. — працював на посаді наукового співробітника Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, відділ «Теорії цифрових автоматів».
1991 1998 рр. — працював на посаді старшого наукового співробітника Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, відділ «Теорії цифрових автоматів».
1992-1998 рр. — працював на посаді доцента кафедри прикладної математики та інформатики Київського національного університету технологій та дизайну.
1998-2000 рр. — працював на посаді завідувача кафедри технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну.
1998-2008 рр. — працював на посаді провідного наукового співробітника Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, відділ «Теорії цифрових автоматів».
2008-2010 рр. — був членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Інституту космічних досліджень НАНУ.
2008-2011 рр. — був членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Національного авіаційного університету.
2008-2016 рр. — професор кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2016-2019 рр. — професор кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2019 рр. — професор кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
На даний момент є членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій:
 • Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
 • Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

Сфера наукових інтересів:

 • Теорія автоматів.
 • Теорія мереж Петрі.
 • Верифікація програмного забезпечення.
 • Дискретна математика.
 • Теорія складності обчислень.
 • Теорія рекурсії.
 • Технології створення програмних продуктів.
 • Прикладна математична логіка.
 • Теорія графів.
 • Криптографія.

Під керівництвом Кривого С.Л. захищено 7 кандидатських дисертацій:

 1. 2005 р. — Матвеєва Л.Є. «Аналіз і верифікація MSC-систем за допомогою мереж Петрі». Місце захисту: Інститут кібернетики ім. Глушкова НАН УКраїни, Київ, Україна.
 2. 2009 р. — Сєдлецка Ольга «Методи мінімізації квантових автоматів (Metody minimalizacji automatów kwantowych)». Місце захисту: Ченстоховський технічний університет, Ченстохова, Польща.
 3. 2010 р. — Димора Павел «Топологічні і алгоритмічні механізми підвищення надійності систем з'єднань (Topologiczne i algorytmiczne mechanizmy zwiększania niezawodności systemów połączeniowych)». Місце захисту: Ченстоховський технічний університет, Ченстохова, Польща.
 4. 2010 р. — Мазурек Мірослав «Методи пщкращення якості комунікації в розподілених системах і високопропускних комп'ютерних мережах (Metody poprawy jakości komunikacji w systemach rozproszonych i wysokoprzepustowych sieciach komputerowych)». Місце захисту: Ченстоховський технічний університет, Ченстохова, Польща.
 5. 2013 р. — Нич Маріуш «Вирівнювання навантажень на соти безпроводової мережі на основі багатокласового переміщення руху (Wyrównywanie obciążeń komórek sieci bez przewodowej na bazie wieloklasowego przemieszczania ruchu)». Місце захисту: Ченстоховський технічний університет, Ченстохова, Польща.
 6. 2014 р. — Максимець О.М. «Алгебро-автоматні методи аналізу процедурних програм і реактивних систем». Місце захисту: факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.
 7. 2018 р. — Сидорова Н.М. «Метод керованого онтологією застосування стилів програмування». Місце захисту: факультет комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Патенти:

 1. Палагін О.В., Петренко М.Г., Величко В.Ю., Кривий С.Л., Опанасенко В.М., Софіюк О.Т., Митрофанова Г.Є., Мушка В.М. Пристрій для морфологічного аналізу природномовних текстів // ПАТЕНТ №72914 на корисну модель – зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 27.08.2012.
 2. Палагін О.В., Петренко М.Г., Величко В.Ю., Кривий С.Л., Опанасенко В.М., Софіюк О.Т., Митрофанова Г.Є., Мушка В.М. Пристрій для морфологічного аналізу природномовних текстів // ПАТЕНТ №104225 на винахід – зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10.01.2014.

Академічні нагороди і премії:

 1. Державна премія України в галузі науки і техніки (2018).

Вибрані публікації:

 1. Основи дискретної математики (підручник) Київ, LITSOFT, 2000, т. 1, 380 стор. (перше видання) (у співавторстві).
 2. Основи дискретної математики (підручник) Київ, LITSOFT, 2000, т. 2, 380 стор. (перше видання) (у співавторстві).
 3. Основи дискретної математики (підручник) Київ, Наукова думка, 2002, 578 стор. (друге видання) (у співавторстві).
 4. Лекции по дискретной математике (навч. посібник російською мовою) Санкт-Петербург, 2004, 614 стор.(у співавторстві).
 5. Курс дискретної математики (навч. посібник) Вид. націон. Авіац. Університету, 2007, 430 стор.
 6. Дискретна математика вибрані питання (навч. посібник) Київ, Видавничий дім "Києво-Могилянської академії",2007, 570 стор.
 7. Збірник задач з дискретної математики (навч. посібник) Київ, Бізнесполіграф, 2008, 360 стор. (у співавторстві).
 8. Вступ до некласичної математичної логіки (навч. посібник) Київ, Вид. Київського нац. Університету імені Тараса Шевченка, 2010, 205 стор.(у співавторстві).
 9. Wybrane zagadnienia informatyki teoretycznej (підручник польською мовою), Вид. Ченстоховської політехніки, 2010, 406 стор. (у співавторстві).
 10. Algorithm of translation of MSC-specified System into Petri Net, Fundamenta Informatica, IOS Press, 2007.- v. 79. – N 3-4 (September).- P.431-435
 11. Алгоритм построения базиса множеств решений системы линейных диофантовых уравнений в кольце целых чисел, ж. «Кибернетика и системный анализ». – 2009. – N 6. – C. 36-41;
 12. Presentation of ontologies and operations on ontologies in finite-state machines theory. Intern. Journ. "Information Theories and Applications". 2009. – v.16 – №4. – P. 349-355.
 13. Алгоритмы построения предбазиса множества решений систем линейных диофантовых ограничений в дискретных областях. Известия Иркутского гос. ун- тета. серия «Математика». – том 2. – N 2.- 2009. – C.82-93.
 14. Теория автоматов в информационных технологіях. ж. Кибернетика и системный анализ. – 2011. – № 5. – С. 3-20.
 15. Сергієнко І.В., Кривий С.Л., Провотар О.І. Алгебраїчні аспекти інформаційних технологій (монографія). Київ: Наукова думка. – 2011. – 400 с.
 16. Кривий С.Л. Вступ до методів створення програмних продуктів (навчальний посібник). Чернівці-Київ: "Букрек". – 2012. – 424 с.
 17. Кривий С.Л. Збірник задач з дискретної математики. - Чернівці: Букрек - 2018. - 456 с.

Викладацька діяльність:

 1. Математичні основи захисту інформації (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Теоретичні основи та методи розробки інформаційних систем (лекції, лабораторні заняття) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 3. Алгебро-автоматні методи проектування програмного забезпечення (лекції, лабораторні заняття) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 4. Програмно-орієнтовані логіки (лекції) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.

Теми курсових та дипломних робіт (2020-2021 н. р.):

 1. Розробка системи добування знань з природомовного тексту (семантичний аналіз текстів) (для бакалаврів та магістрів) з використанням дескриптивних логік.
 2. Реалізація автоматних методів перевірки виконуваності формул арифметики Пресбургера для натуральних та цілих чисел (для бакалаврів).
 3. Реалізація алгоритмів синтезу та аналізу автоматів Бюхі (для магістрів).
 4. Реалізація алгоритмів синтезу та аналізу автоматів Мюлера (для магістрів).
 5. Реалізація алгоритму мінімізації детермінованих автоматів Мюлера (для магістрів).
 6. Дослідження властивостей моделі екосистеми методами теорії автоматів та мереж Петрі (для магістрів).
 7. Розробка алгоритмів побудови синхронного та асинхронного добутків транзиційних мереж з інтерлівінговою семантикою та його конвертація в мережі Петрі (для магістрів).
 8. Розробка алгоритмів трансляції ЛТЛ-формул в автомати Бюхі та Мюлера.
 9. Реалізація алгоритму Сафра детермінізації автоматів Мюдера (для магістрів).
 10. Реалізація алгоритмів детермінізації, мінімізації автоматів над деревами.
 11. Реалізація алгоритмів побудови синхронних та асинхроннихї добутків автоматів (Мілі, Бюхі, автоматів над деревами).
 12. Реалізація чисельних методів розв'язання систем лінійних нерівностей в полі дійсних чисел.