Співробітники кафедри

Стецюк Петро Іванович

Стецюк Петро Іванович

професор кафедри інтелектуальних програмних систем,
доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник

Освіта та кар'єра:

1982 р. — закінчив Московський фізико-технічний інститут, факультет управління та прикладної математики.
1982-1984 рр. — стажер-дослідник Інституту кібернетики АН УССР.
1984-1990 рр. — молодший науковий співробітник Інституту кібернетики АН УССР.
1990-1997 рр. — науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
1992 р. — закінчив аспірантуру Московського-фізико-технічного інституту (без відриву від виробництва).
1996 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Субградієнтні методи з перетворенням простору для мінімізації негладких опуклих функцій». Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Шор Наум Зуселевич.
З 1997 р. — старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
2002 р. — присвоєно вчене звання «Старший науковий співробітник» за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики.
З 2006 р. — член редколегії збірника наукових праць "Теорія оптимальних рішень".
2011-2013 р. — доцент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2013 р. — захистив докторську дисертацію на тему «Алгоритми недиференційовної оптимізації та лагранжеві двоїсті оцінки в складних екстремальних задачах». Науковий консультант — доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Сергієнко І.В.
З 2013 р. – завідувач відділу методів негладкої оптимізації Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.
2014-2016 рр. — професор кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
2016-2019 рр. — професор кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
З 2019 р. — професор кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
На даний момент є членом:
 • спеціалізованої вченої ради Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,
 • спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
 • Вченої ради Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

Сфера наукових інтересів:

 • Лінійне та нелінійне програмування.
 • Методи мінімізації негладких функцій та їх застосування в блочних, матричних, поліноміальних та булевих задачах оптимізації.
 • Математичне та програмне забезпечення прикладних задач оптимізації.

Вибрані публікації:

 1. Стецюк П.И. r-алгоритмы и эллипсоиды // Кибернетика и системный анализ. – 1996. – № 1. – C.113–134.
 2. Шор Н.З., Стецюк П.И. Использование модификации r-алгоритма для нахождения глобального минимума полиномиальных функций // Кибернетика и системный анализ. – 1997. – № 4. – C. 28–49.
 3. Стецюк П.И. Ортогонализующие линейные операторы в выпуклом программировании // Кибернетика и системный анализ. – 1997. – № 3. –C.97–119 (чаcть I), – № 5. – C.111–124 (чаcть II).
 4. Shor N.Z, Stetsyuk P.I. Lagrangian bounds in multiextremal polynomial and discrete optimization problems // Journal of Global Optimization. –2002. – № 23. – P.1–41.
 5. Стецюк П.И. О функционально избыточных ограничениях для булевых оптимизационных задач квадратичного типа // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – № 6. – C.168–172.
 6. Задачі оптимального проектування надійних мереж / Н.З. Шор, І.В. Сергієнко, П.I. Стецюк та ін. – К.: Наукова думка, 2005. – 230 с.
 7. Стецюк П.И. Новые модели квадратичного типа для задачи о максимальном взвешенном разрезе графа // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – №1. – C.63–75.
 8. Стецюк П.И. О новых свойствах оценок Шора для взвешенного числа устойчивости графа // Праці міжнародної конференції "50 років Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України". Київ, 2008. – С.164–173.
 9. Сергиенко И.В., Михалевич М.В., Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Модели и информацион-ные технологии для поддержки принятия решений при проведении структурно-технологи-ческих преобразований // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 2. – C.26–49.
 10. Стецюк П.И., Лиховид А.П. Об ЛП-ориентированных верхних оценках для взвешенного числа устойчивости графа // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 1. – C.157–170.
 11. Стецюк П.И., Золотых Н.Ю. Бинарный квадратичный многогранник и его аппроксимации // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 2 (101). – С.76–86.
 12. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Об одной экстремальной задаче для связи прямой и двойственной моделей Леонтьева // Спектральные и эволюционные задачи. – 2011. – Т. 2. – № 2. – С. 164–169.
 13. Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп'ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів / В.В. Грицик, А.І. Шевченко, П.І. Стецюк та ін. – Донецьк: ІПІ "Наука і освіта", 2011. – 650 с.
 14. Сергиенко И.В., Стецюк П.И. О трех научных идеях Н.З. Шора // Кибернетика и системный анализ. – 2012. – № 1. – C. 4–22.
 15. Стецюк П.І., Журбенко М.Г., Лиховид О.П. Математичні моделі та програмне забезпечення в задачах енергетики. – К.: ПП «Ательє «Поліграфічний комплекс», 2012. – 64 с.
 16. Стецюк П.И., Эмменеггер Ж.-Ф. Максимальное сингулярное число матрицы и его экономическая интерпретация // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 3. – С. 51-57.
 17. Стецюк П.И. Методы эллипсоидов и r-алгоритмы. – Кишинэу, Эврика, 2014. – 488 с.
 18. Институциональные и технологические изменения в странах с рыночной и переходной экономикой / Стецюк П.И., Бортис Г., Эмменеггер Ж.-Ф. и др. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2015. – 336 с.
 19. Stetsyuk P., Romanova T., Scheithauer G. On the global minimum in a balanced circular packing problem // Optimization Letters. – 2016, № 10. – Р. 1347–1360.
 20. Стецюк П.И. Формулировки задач для кратчайшего k-вершинного пути и кратчайшего k-вершинного цикла в полном графе // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 1. – С. 78–82.

Викладацька діяльність:

 1. Методи опуклої оптимізації (лекції, лабораторні заняття) — магістри 2-го року навчання, 122 Комп'ютерні науки: штучний інтелект:.